Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Działkowcy,
 
odpowiadając na Państwa potrzeby udostępniamy wzór skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) na bezprawne przetwarzanie Państwa danych osobowych przez członków odwołanego zarządu ROD im. Obrońców Pokoju.
W formacie PDF do druku i uzupełnienia: https://drive.google.com/…/1nA9CjPdiR1efvhk…/view…
 
Skargę do Prezesa UODO można złożyć drogą elektroniczną, listownie lub w kancelarii UODO.
Informacje, jak złożyć skargę drogą elektroniczną, znajdą Państwo na stronie: https://uodo.gov.pl/489/id_art/2246.
 
Skargę składaną listownie należy przesłać na adres:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Pismo ze skargą można złożyć również w punkcie kancelaryjnym Urzędu Ochrony Danych Osobowych w godz. 9:00-15:00 pod wskazanym wyżej adresem.
 

 

Otrzymujemy od Państwa zapytania w sprawie pisma skierowanego na Państwa adresy domowe, podpisanego przez odwołanych członków zarządu ROD: Adama Lityńskiego, Annę Antoniuk, Ilonę Kliber, Agnieszkę Pyzę, Beatę Gabrylewicz-Tracz oraz Renatę Baczyńską, z treści którego wynika, że zwołują oni na dzień 25 marca i 1 kwietnia 2023 r. zebranie w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło Rodzinny Ogród Działkowy im. Obrońców Pokoju w Warszawie, jako Zarząd Komisaryczny ROD im. Obrońców Pokoju w Warszawie informujemy, że jest to działanie podejmowane z rażącym naruszeniem obowiązujących przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.  

Dodatkowo, Adam Lityński, Anna Antoniuk, Ilona Kliber, Agnieszka Pyza, Beata Gabrylewicz-Tracz oraz Renata Baczyńska z naruszeniem ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych przechowują, udostępniają, wykorzystują i przetwarzają Państwa dane osobowe. Działania te podejmowane są mimo wezwań do zaniechania oraz żądania Stowarzyszenia ogrodowego PZD wydania dokumentów ROD i działkowców.   Zarząd ROD w ww. składzie, który w dniu 22 lipca 2022 r. został skutecznie i legalnie odwołany, mimo wielu wezwań, odmówił wydania dokumentów ROD i działkowców, uniemożliwiając zarządowi komisarycznemu ROD realizowanie wielu statutowych i prawnych obowiązków. Z tego względu wszczęte zostało postępowanie sądowe w tej sprawie.  

Informujemy Państwa, że zebranie zwołane przez Adama Lityńskiego, Annę Antoniuk, Ilonę Kliber, Agnieszkę Pyzę, Beatę Gabrylewicz-Tracz oraz Renatę Baczyńską pozbawione jest podstawy prawnej i faktycznej. Osoby te nie mają legitymacji do podejmowania działań, których tryb i zasady określa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. Jest to jedynie kolejna próba wprowadzenia Działkowców w błąd co do sytuacji prawnej i faktycznej ogrodu.  

Polski Związek Działkowców podjął już działania prawne w tym zakresie. Jednocześnie informujemy Państwa, iż zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, każdemu z Państwa przysługuje indywidualne prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Na stronie https://uodo.gov.pl/pl/526/2464 znajduje się formularz umożliwiający złożenie skargi drogą elektroniczną przez platformę ePUAP. Skargę można również złożyć tradycyjnie w formie pisemnej. W przypadku potrzeby pomocy w złożeniu stosownego zawiadomienia, zachęcamy Państwa do kontaktu z zarządem komisarycznym ROD.