[fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe]

lata przedwojenne

Maria Praczkówna | 

Współzałożycielka i przewodnicząca pierwszego warszawskiego ogrodu oraz pierwszego Towarzystwa Ogródków Osiedli Działkowych w latach 1902-1908, a być może i dłużej (brak danych o dalszym kierowaniu ogrodem). W tym okresie ogród systematycznie powiększał się , został wytyczony, podzielony na działki i ogrodzony oraz prowadził normalną działalność sadowniczą, warzywniczą i kwiatową, szczególnie dla członków ogrodu i ludności mniej zamożnej w tej części Warszawy.

Antoni Czapski | 1918 - 1929

Kontroler tramwajowy, rozpoczął reorganizację Ogrodu i działek w 1918r. Ogród pod nazwą OGRÓD DZIAŁKOWY TRAMWAJARZY działał do 1945r. Przewodniczący ogrodu rozpoczął rekonstrukcję od stopniowego wykupywania gruntu od byłych ogrodników: S. Hajdzona i A. Konrackiej, na zachód od obecnych działek. Gospodarzami działek byli głównie tramwajarze i ich rodziny. 

Henryk Kostka | 1929 - 1939
Prezes i działacz ogrodu w latach 1929-1939:

 • w 1932r. założono ogrodzenie w całości wybudowano drewnianą świetlicę ogrodową z oświetleniem przy pomocy lamp naftowych, wodę czerpano z trzech studni głębinowych;

 • w 1939r. gościem ogrodu, z okazji organizowania uroczystości działkowców i miejscowej ludności, był prezydent Warszawy Stefan Starzyński.

W okresie wojny i okupacji 1939-1945 ogrodem kierowali czasowo wybierani przewodniczący, a często obowiązki przewodniczących pełniły o dużej inicjatywie i czynnie działający w ogrodzie:

 • po zbombardowaniu w 1939r. ogród został odnowiony i użytkowany dalej, był też ukryciem dla bezdomnych i organizacji podziemnych (AK i innych)

 • w czasie Powstania Warszawskiego ogród został doszczętnie zniszczony

 • po wyzwoleniu usunięto szkody, wybudowano nowe altany i rozpoczęto nowe życie w ogrodzie. 8.04.1945 ogród na Walnym Zebraniu Członków otrzymał obecną nazwę POD „Obrońców Pokoju”. Przyjęta przez ogród nazwa „Pracowniczy Ogród Działkowy” obowiązywała w Polsce od 1944r. na mocy ustawy z dnia 9 marca 1944r. o pracowniczych ogrodach działkowych.

Lata powojenne

Kazimierz Czajkowski | 08.04.1945 - 1947

Edward Krasnodębski | 14.09.1947 - 1951

Tadeusz Bukład | 7.01.1951 - 1952

W latach 1945-1952 do ogrodu przyłączono kolejne tereny rolnicze, na zachód i północ od dotychczasowych, wyremontowano świetlicę, pompy wodne i ogrodzenie.
Od 1949r ogród udostępniono dla ludności jako ogród-park.

Witold Górka | 20.01.1952 - 1.01.1953

W 1952r. wybudowano nową świetlicę podłączono światło elektryczne i doprowadzono wodę do wszystkich działek w ogrodzie. W tym też roku ogród zajął pierwsze na wystawie dorobku działek w Warszawie.
Prezydium Dzielnicy Rady Narodowej systematycznie utwardza aleje ogrodowe. Poprawia się estetyka ogrodu. W tym też czasie, co z przykrością należy stwierdzić, zmniejsz się powierzchnia ogrodu z 9ha do 7,5ha, z uwagi na zabranie pasa działek o szerokości 3m pod budowę ul. Racławickiej. 

Edward Krasnodębski | (drugi raz) 1.02.1953 - 1955

W 1953r. zorganizowano kurs fachowego ogrodnictwa dla członków ogrodu, przeprowadzono też kanał przez działki.  W 1954r. ustawiono Bramę Główną z nazwą ogrodu od Al. Niepodległości113/115.
Prowadzono działalność bieżącą w ramach całego ogrodu.

Henryk Martybiński | 1.01.1955 - 1957

W tym okresie prowadzono działalność bieżącą w ogrodzie. W 1956r. przyznano ogrodowi posiadany teren na stałe.

ZASŁUŻENI DLA OGRODU
to w większości prezesi ogrodu oraz członkowie-działacze władz i członkowie ogrodu. Wszystkich prezesów i część działaczy ogrodu opisaliśmy w niniejszej kronice. Pozostali odnotowani są w Kronice Ogrodowej. Uszczerbkiem dla historii ogrodu i Związku jest brak zdjęć pierwszych przewodniczących i członków działaczy ogrodu.

STAN OGRODU NA DZIEŃ - 31.12.1996r 

Powierzchnia: ogólna -7,5ha , użytkowa – 6,5ha
Liczba działek - 285
Numer aktu nadania gruntu:

 • darowizna M. Prączkówny – 1902r.

 • wykup ziemi przez tramwajarzy od miejscowych ogrodników na potrzeby ogrodu – 1918r.

 • akceptacja i potwierdzenie powstania i stanu posiadania ogrodu przez miejscowe władze 1907r., 1956r., 1981r.

Franciszek Masłowski | 01.01.1957 - 1965

W 1957r. zorganizowano pogadanki dla członków ogrodu w zakresie: nawożenia, oprysków, uprawy pieczarek itp. W 1962r. ogród obchodził uroczyście Jubileusz 60-lecia powstania i działalności. Najlepszym rozdano szereg nagród. Przez cały okres działalności Pana Prezesa Masłowskiego prowadzono działalność bieżącą, w myśl obowiązującego regulaminu i dodatkowych uchwał Zarządu ogrodu.

Konstanty Droszcz | 7.03.1965 - 1966

Leonard Borkowski | 6.06.1966 - 1967

Andrzej Kozłowki | lata 967 - 1969

Franciszek Masłowski | (drugi raz) - 12.09.1969-1974

Jan Sianos | lata 1974 - 1976

Roman Rychlewski | 1976 - 1977

Mieczysław Antoniak1977 - 1988 prezes ogrodu przez trzy kadencje

W latach 1965-1988 wykonano studzienki, utwardzono dalsze alejki, przeprowadzono akcję estetycznego wyglądu altan, alejkom nadano nazwy. Prowadzono działalność bieżącą w ogrodzie. W 1981r ogród ponownie otrzymuje stałą lokalizację.

Czesław Duda | 29.05.1988 - 1989

Jarosław Wielgus |06.1989 - 1990

Julianna Nowak | 25.05.1990 - 1992

W latach 1988-1992 ogród prowadzi normalną działalność statutowo-regulaminową. 26.10.1992r. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Jubileuszu 90-lecia powstania i działalności ogrodu. Najlepszym wręczono wyróżnienia.

Nejman Krzysztof | lata1992 - 1994

Jan Werner | lata 1994-1995

Obaj Prezesi prowadzą działalność bieżącą i walczą o utrzymanie ogrodu w dotychczasowym stanie.

Lucjan Kośla | lata 1995 - 1996

Aktywny członek ogrodu. Od 1980r. wiceprezes Zarządu. Honorowy Prezes ogrodu. Posiada wszystkie odznaki związkowe i liczne odznaczenia państwowe.

Gerard Gurgul | 1996 - 2002

Aktywny Prezes ogrodu. W latach 1989-1990 i 1995-1996 członek Zarządu. Od 1975r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Dobry organizator i aktywny działacz ogrodu. Posiada wszystkie odznaczenia związkowe i liczne odznaczenia państwowe. Od 1990r. poza bieżącą działalnością ogród prowadzi nieprzerwaną walkę o jego i Związku istnienie. W swojej poprzedniej i obecnej działalności ogród:

 • prowadzi działalność statutowo-regulaminową

 • jako ogród-park służy publiczności i słynie z pięknych kwiatów

 • bierze udział w uroczystościach: Trybuny Ludu i Dniach Działkowca

 • był miejscem wczasów dla emerytów i rencistów organizowanych wspólnie PKPS

 • począwszy od 1980r. ogród odwiedziły liczne delegacje krajowe i zagraniczne: NRD, NRF, ZSRR, Czechosłowacji i Francji

 • 19.05.1995r. wizytę w ogrodzie złożyło Prezydium „Międzynarodowej Organizacji Ogrodów Działkowych” z siedzibą w Luksemburgu.

 • Delegacja POD „Obrońców Pokoju” uczestniczyła na zaproszenie działkowców w NRD i Czechosłowacji

 • Bierze czynny udział w uroczystościach 100-lecia ogrodnictwa w Polsce i województwie stołecznym: Ogród obchodzi swoje 95-lecie powstania i działalności i zajmuje pierwsze miejsce w konkursie ogrodniczym, pierwsze miejsce w konkursie Kronik oraz jedenaste miejsce w wystawie plonów.

lata po roku 2000

Robert Tomaszewski | lata 2002 - 2003

Ogród prowadzi działalność statutowo-regulaminową. Zostają utwardzone kolejne alejki w ogrodzie.

Hanna Wielgus | lata 2003 - 2005

Odremontowano i wyposażono w nowe sprzęty świetlicę i kuchnię w budynku Zarządu.
W dniu 23 kwietnia 2005r. wprowadzono Zarząd Komisaryczny z powodu odwołania Zarządu przez Walne Zebranie Działkowców. Zarząd Komisaryczny działał do dnia 6 listopada 2005r. W tym dniu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Działkowców na którym został powołany nowy Zarząd, którego Prezesem został Pan Jan Piasek.

Jan Piasek | lata 2005 - 2010

Od czasu powołania Zarządu pod przewodnictwem Jana Piaska w naszym ogrodzie nastąpiło dużo korzystnych zmian. W pierwszej kolejności zajęto się uporządkowaniem działki 161 i przekazaniem jej nowej użytkowniczce. Przypomnieć tu należy, że sprawa tej działki ciągnęła się od wielu, wielu lat. Następnie przeprowadzono wymianę centralnego ogrzewania w budynku Zarządu. Przekazano Władzom Miasta część ogrodu od strony ulicy Wołoskiej pod budowę ronda. Wymieniono okna w pomieszczeniu sekretariatu. Wymieniono rynny na budynkach Zarządu i magazynu, a także przeprowadzono remont dachu na budynku magazynu. Czynnie zaczęto działać w sprawie poprawy estetyki ogrodu. Przeprowadzono remont studzienek wodnych oraz konserwację skrzynek elektrycznych. Wymieniono płytki chodnikowe przed budynkiem Zarządu oraz w alejce od wejścia przy ul. Odyńca, aż do alejki głównej. Płytkami odzyskanymi w czasie tej wymiany utwardzono resztę alejek w ogrodzie. Oprócz tego prowadzona była normalna działalność statutowo-regulaminowa. Zarząd brał czynny udział w życiu Związku uczestnicząc w różnego rodzaju uroczystościach ogólnokrajowych oraz organizując uroczystości związane z obchodem 105 rocznicy istnienia ogrodu. W dniu 18 kwietnia 2010 r. odbyło się Walne Zebranie Działkowców na którym został powołany nowy Zarząd, którego Prezesem został Pan Jerzy Chudzik.

Jerzy Chudzik - 2010 - 

Zarząd na czteroletnią kadencję postawił sobie kilka celów i zadań do systematycznej realizacji od samego początku. Nastąpiło systematyczne podnoszenie jakości sprzętu i wyposażenia: kupno maszyny do rozdrabniania gałęzi i maszyny do odśnieżania, urządzeń na potrzeby sekretariatu naszego Ogrodu (komputer i drukarka mająca także funkcje skanowania i kopiarki). Wymieniono panel elektryczny w budynku Zarządu. W 2010, odnowiony i odmalowany został parter budynku Zarządu, w części pomieszczenia świetlicowego i jego zaplecza. W 2011 odmalowane po uprzednim starannym oczyszczeniu i przygotowaniu zostały wszystkie trzy wejścia do naszego Ogrodu i brama wjazdowa od Al. Niepodległości.  W 2011 i 2012 - do dnia 18 sierpnia - wymieniono okna, odnowiono i wymalowano budynek działkowca, magazyn i murowaną altanę dla służby ochrony. W dniu 18 sierpnia 2012 obchodziliśmy Jubileusz 110-lecia nieprzerwanego istnienia naszego ogrodu działkowego w tym samym miejscu Mokotowa, Warszawy i Mazowsza.