Informacja Komisarycznego Okręgowego Zarządu Mazowieckiego

Szanowni Działkowcy,
publikujemy poniżej informację Komisarycznego Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana instalacji elektrycznej” w ROD im. Obrońców Pokoju w Warszawie, którą znajdą Państwo również bezpośrednio na stronie Okręgu Mazowieckiego PZD pod adresem: http://mazowiecki.pzd.pl/informacja-komisarycznego…/
 
 

Informacja Komisarycznego Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana instalacji elektrycznej” w ROD im. Obrońców Pokoju w Warszawie

 
 
Odwołany zarząd ROD im. Obrońców Pokoju PZD z naruszeniem uchwały Konferencji Delegatów nr 13/2020 z dnia 10.10.2020 r., która zdecydowała o realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana instalacji elektrycznej” o wartości 434 000 zł, bez zabezpieczenia finansowego, z rażącym naruszeniem § 72 pkt 16) Statutu PZD poprzez nie zastosowanie uchwały nr 300/2015 Krajowego Zarządu PZD z dnia 24.11.2015 r. w sprawie zasad udzielania przez okręgowe zarządy PZD zgody zarządom ROD na działanie przekraczające zakres zwykłego zarządu oraz uchwały nr 14/111/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w ROD w PZD, przystąpił do realizacji inwestycji o wartości 950 000 zł. Odwołany zarząd ROD naruszając bezpieczeństwo finansowe ogrodu i działkowców oraz Polskiego Związku Działkowców, w celu ominięcia przepisów prawa zawarł łącznie ponad 60 umów zlecenie, nie zabezpieczając interesów działkowców i działając na ich szkodę. Odwołani członkowie zarządu ROD mając wiedzę i świadomość, iż ogród nie posiada środków finansowych zawierał kolejne umowy. Treść i zakres ponad 60 umów nie zabezpiecza interesów ogrodu i działkowców i zawarte zostały w celu ominięcia przepisów prawa.
 
W celu zbadania prawidłowości i zakresu wykonania inwestycji pn. „Wymiana instalacji elektrycznej”, Komisaryczny OZM PZD zwrócił się do Stowarzyszenia Elektryków Polskich o wykonanie specjalistycznej ekspertyzy.
Niezależny rzeczoznawca na podstawie dokumentów, w tym: projektu inwestorskiego, kosztorysu inwestorskiego, oferty wykonawcy, zawartych umów i protokołów odbioru prac podpisanych przez byłych członków zarządu ROD oraz wizji lokalnej stwierdził, iż:
 
1️⃣ wartość rzeczywiście wykonanych prac jest o 150 566,70 zł brutto niższa niż wynika to z oferty wykonawcy robót. Ponadto ekspertyza wskazała, że
2️⃣ oferta wykonawcy złożona została w oparciu o kosztorys wykonawcy i przedmiary wykonawcy, a nie przedmiary własne i kosztorys oparty na tych przedmiarach;
3️⃣ część prac wykonanych zostało niezgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu prac.
 
Odwołany zarząd ROD, na czele którego stał Adam Lityński działał na szkodę Polskiego Związku Działkowców, ogrodu i działkowców. Poprzez złe przygotowanie i prowadzenie inwestycji, zawarcie ponad 60 niekorzystnych umów na realizację prac, bezpośrednio spowodowali, iż naruszona została płynność finansowa ogrodu i jego bezpieczeństwo.
 
Po zapoznaniu się i analizie niezależnej i profesjonalnej ekspertyzy, wykonanej przez niezależnego eksperta, Komisaryczny OZM PZD w celu ochrony interesów Związku i działkowców w oparciu o przepisy prawa powszechnego i związkowego podejmować będzie dalsze działania, tak aby osoby odpowiedzialne za naruszenia poniosły odpowiedzialność.
 
Komisaryczny OZM PZD ponownie wskazuje również, iż Adam Lityński nie ma żadnej legitymacji do informowania jakoby działał jako zarząd ROD, bowiem nie jest członkiem żadnego organu PZD, nie jest członkiem PZD ani działkowcem, bowiem jak potwierdzają dokumenty nie przysługuje mu prawo do działki w ROD im. Obrońców Pokoju w Warszawie.
Wszelkie publiczne wypowiedzi oraz działania Adama Lityńskiego, w tym podpisywanie pism i wniosków z powołaniem się na funkcje, których nie pełni oraz posługiwanie się adresem mailowym pzd.rod.obroncowpokoju@gmail.com są prywatnymi i bezprawnymi działaniami Pana Lityńskiego, mającymi na celu wprowadzenie w błąd działkowców, których adresy poczty elektronicznej pozyskał z naruszeniem zasad ochrony danych osobowych oraz wyłudzenie środków pieniężnych na prywatne postępowania sądowe, które toczą się przeciwko niemu bądź z jego prywatnego powództwa. Dlatego też prowadzone są działania procesowe oraz złożone zostały zawiadomienia do organów ścigania na działania odwołanych członków zarządu ROD. Działania Okręgu Mazowieckiego PZD podejmowane są zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem oraz prawem Związkowym i mają na celu ochronę praw działkowców i stowarzyszenia ogrodowego PZD. Zapewniamy Państwa o podjęciu wszelkich prawem przewidzianych kroków, które zabezpieczą Państwa przed bezprawnym działaniem członków odwołanego Zarządu.