Komunikat Zarządu Komisarycznego

KOMUNIKAT zarządu komisarycznego ROD im. Obrońców Pokoju w Warszawie w sprawie wniosku o zwołanie zebrania działkowców w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło ROD im. Obrońców Pokoju w Warszawie

Dnia 22 lipca 2022 r. nastąpiło odwołanie zarządu ROD w składzie: Adam Lityński, Anna Antoniuk, Ilona Kliber, Agnieszka Pyza, Beata Gabrylewicz-Tracz oraz Renata Baczyńska i Jędrzej Malko. Zgodnie ze statutem PZD, w miejsce odwołanego organu, Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD powołał zarząd komisaryczny ROD. Organ komisaryczny posiada wszelkie kompetencje przynależne zarządowi ROD. Niestety, pomimo obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów, członkowie odwołanego zarządu ROD do dnia dzisiejszego nie wydali zarządowi komisarycznemu ROD dokumentów ogrodu. Dotyczy to również dokumentacji zawierającej dane osobowe działkowców. Dlatego PZD wszczął wobec nich postępowanie na drodze cywilnej oraz zgłosił do Prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Brak dostępu do dokumentacji ROD w sposób istotny utrudnienia zarządowi komisarycznemu właściwe prowadzenie spraw ogrodu. Przykładem jest kwestia zwołania zebrania działkowców uprawnionego do podjęcia decyzji o stowarzyszeniu ogrodowym, które ma prowadzić ROD. Zgodnie z ustawą zarząd ROD ma obowiązek zwołania takiego zebrania w terminie 3 miesięcy od otrzymania wniosku podpisanego przez minimum 10% działkowców z ogrodu.
Dnia 3 marca 2023 r. do zarządu komisarycznego ROD im. Obrońców Pokoju wpłynął wniosek, pod którym widniało 60 podpisów. Niestety, brak dostępu do dokumentacji ROD uniemożliwił ustalenie, czy osoby podpisane pod wnioskiem faktycznie są działkowcami. Co więcej, dokumentacja ROD im. Obrońców Pokoju znajdująca się w posiadaniu OZM PZD uzasadniała podejrzenia, że na liście widnieją podpisy osób, które nie posiadają prawa do działki ROD – nie są działkowcami. Okoliczności te, w połączeniu ze świadomością, że inicjatywa zwołania zebrania pochodziła od osób, które już wcześniej naruszały przepisy, spowodowały, że zarząd komisaryczny ROD uznał, że na chwilę obecną nie zaszły przesłanki uprawniające go do zwołania zebrania przewidzianego ustawą.
W kontekście tych wydarzeń warto wskazać, że działania osób wchodzących w skład odwołanego zarządu ROD po raz kolejny potwierdziły ich lekceważący stosunek do prawa. Kierując do działkowców pisma i maile, korzystały z bezprawnie przetrzymywanych danych pochodzących z rejestru członków PZD i ewidencji działek. Zatem nie tylko nielegalnie przechowywały, ale i aktywnie wykorzystały dane osobowe działkowców, czym naruszyły przepisy o ochronie danych osobowych.
Odnosząc się do spotkań, jakie odbyły się 25 marca i 1 kwietnia 2023 r., w związku z pismami rozesłanymi do działkowców przez p. Adama Lityńskiego, Annę Antoniuk, Ilonę Kliber, Agnieszkę Pyzę, Beatę Gabrylewicz-Tracz oraz Renatę Baczyńską informujemy, że nie mają one żadnego znaczenia prawnego. W szczególności zebrania te nie posiadały uprawnień do podejmowania decyzji, które ustawa o ROD przypisuje zebraniom działkowców zwołanym przez zarząd ROD w trybie art. 74 ustawy. Co więcej, osoby które wysłały do działkowców pisma, miały całkowitą świadomość tego stanu rzeczy. Stąd też logicznym jest wniosek, że działanie to podjęły wyłącznie w celu eskalacji konfliktu w ogrodzie. Zdaniem zarządu komisarycznego ROD, sytuacja ta, w połączniu z dalszym ukrywaniem dokumentacji ROD, świadczy dobitnie, że intencją ww. osób nie jest interes działkowców z ROD im. Obrońców Pokoju, a wyłącznie przeciąganie konfliktu. Celem jest odwleczenie momentu, w którym dojdzie do wyjaśnienia stanu spraw ROD, a w szczególności rozliczenia wydatków związanych z inwestycjami prowadzonymi przez odwołany zarząd.
Jednocześnie pragniemy zadeklarować, że w przypadku uzyskania informacji, które pozwolą nam ustalić, że złożony wniosek odpowiada wymogom wynikającym z ustawy o ROD, zarząd komisaryczny ROD niezwłocznie przystąpi do realizacji obowiązków wynikających z ustawy.