Przeglądu stanu czystości alejek

 

Przepisy porządkowe Regulaminu ROD:

 

  • par. 36 - Utrzymanie porządku i czystości w alejce należy do działkowca,

  • par. 67 - Działkowiec obowiązany jest utrzymywać w czystości i estetycznym stanie drogi i alejki,

  • na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach,

  • na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony

 

Zabrania się zwężania ciągów komunikacyjnych poprzez sadzenie krzewów i innych roślin.

Za uszkodzenie ciała przez wystające elementy roślin odpowiada działkowiec swoim majątkiem.

 

Komisja techniczna w dniach 8-9 czerwca 2019 r. dokona przeglądu stanu czystości alejek.