Prace wykonane przez członków zarządu ROD im.Obrońców Pokoju

w związku z wyłożeniem planu zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie

2017 - 2018

1. Opracowanie i przygotowanie  uwag do M.P.Z.P. w imieniu Zarządu ROD im Obrońców Pokoju Do uwag dołączona została Petycja w sprawie zachowania Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Obrońców Pokoju wraz z zebranymi podpisami.

2. Uzyskanie opinii: "W sprawie wpływu na środowisko ustaleń miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie oraz Prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie odnoszących się do obszaru A.1.ZP obejmującego obszar ROD im. Obrońców Pokoju przy al. Niepodległości 113/115" przygotowana przez Pracowników Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

3. Opracowanie: "Walory awifauny (zespołu ptaków) Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Obrońców Pokoju przy Al. Niepodległości Nr 113/115 oraz perspektywy ochrony tej gromady zwierząt w świetle ustaleń  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie" wykonane przez dr Wiesława Nowickiego,  ornitologa w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN,  posiadającego uprawnienia biegłego z listy Wojewody Mazowieckiego w zakresie ochrony przyrody.

4. Kontakt z Radą Osiedla Wierzbno i działania mające na celu uwzględnienia uwag ROD w ogólnych uwagach do M.P.Z.P. Rady Osiedla Wierzbno.

5. Wysłanie komunikatu do Warszawskiego Alarmu Smogowego, organizacja popierająca nasze działania związane z ochroną ROD im. Obrońców Pokoju – zielone płuca.

6. Komunikat z prośbą o pomoc w  ratowaniu ROD do Pana dr Andrzeja G. Kruszewicz - Dyrektora Warszawskiego ZOO, ornitologa.

7. Spotkanie z radnym Mokotowa  Panem  Markiem Rojszykiem, członkiem  KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA RADY DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY. Radny ten zgłosił uwagę nr 32 na XLV posiedzeniu KOMISJA ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA RADY DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY: Postuluje się ochronę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego całości terenów ogrodów działkowych, jako zabytku nieruchomego. 

8. Udział w XLV posiedzeniu KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA RADY DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY gdzie były wnoszone uwagi do projektu M.P.Z.P. Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie.

9. Udział w spotkaniu w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego (Urząd M.st. Warszawy - udział wzięli m.in. zastępca dyrektora Marek Mikos, Sławomir Sendzielski - z Zarządu Zieleni Miejskiej, Główny Projektant Planu mgr inż. arch. Robert Kuźmiczuk).

10. Udział w spotkaniach w Centrum Łowicka 9 października z przedstawicielami miasta oraz głównym projektantem planu zagospodarowania.

11. Uzyskanie z Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD, przygotowanej przez radców prawnych Analizy warunków uznania rodzinnego ogrodu działkowego za zabytek w kwestach  do rozstrzygnięcia: 

  1. - Czy rodzinny ogród działkowy może być uznany za zabytek ?

  2. - Czy uznanie rodzinnego ogrodu działkowego za zabytek, umożliwi ochronę przed likwidacją w oparciu ustalenia miejscowego planu zagospodarowania terenu oraz przed roszczeniami z tzw. dekretu „Bieruta” ?

  3. - Jakie są skutki dla rodzinnego ogrodu działkowego, w przypadku uznania go za zabytek ?

12. Spotkanie z radnym dzielnicy Mokotów p. Jackiem Ozdobą.

13. Komunikat prasowy przekazany do 35 największych mediów (gazet, telewizji i radia oraz mediów internetowych) w Polsce - treść poniżej

14. Przekazanie apelu, prośby o ratowanie ROD do najważniejszych instytucji związanych z ogólnie rozumianą ochroną środowiska w Polsce, (lista odbiorców poniżej).

15. Przekazanie apelu, prośby o ratowanie ROD do najważniejszych organizacji ekologicznych w Polsce, lista odbiorców poniżej.

16. Spotkanie z przedstawicielami Miasto jest Nasze w sprawie przybliżenia sytuacji ROD i ustalenie wspólnego stanowiska w sprawie uwag do M.P.Z.P. również  podczas wielokrotnych kontaktów telefonicznych z przedstawicielami MJN.

17. Udział w inicjatywach związanych rozwojem ogrodnictwa społecznościowego w Warszawie, kontakty z instytucjami i organizacjami ekologicznym (lista odbiorców)

18. Udział w Dożynkach Warszawskich, promocja ogrodu i zbieranie podpisów pod petycją w sprawie ratowania Ogrodu ZBIERANIE PODPISÓW POD PETYCJĄ W SPRAWIE RATOWANIA ROD.

19. Udział w Latającej Szkole Ogrodników Miejskich, Wspólny Ogród SDK, warsztaty o usypianiu ogrodu, zbieranie podpisów pod petycją w sprawie ratowania ROD.

20. Udział w spotkaniach z telewizją, zbieranie podpisów w ogrodzie i na osiedlu.