Nabycie działki pozostającej w gestii Zarządu ROD

„W określonych przepisami sytuacjach wygasa prawo do działki, która przechodzi w gestię zarządu ROD. Dzieje się tak przykładowo w sytuacjach śmierci działkowca, jeśli osoby uprawnione nie dopełnią obowiązku wystąpienia z wnioskiem o przepisanie działki w zakreślonym terminie, lub w przypadku prawomocnego wypowiedzenia przez Zarząd ROD umowy dzierżawy działkowej z powodu łamania regulaminu, w szczególności zalegania z opłatami na rzecz ogrodu lub nieprawidłowego użytkowania (np. zaniedbania)."

Zarząd może przydzielić taką działkę osobom z listy oczekujących oraz  innym, które wspierają ogród lub wykonują prace na jego rzecz. Zdarza się, że osoby, które złożyły podanie nie są już zainteresowane nabyciem działki z różnych powodów, lub ich dane kontaktowe są nieaktualne, dlatego prosimy zainteresowane osoby o potwierdzenie swojego wniosku o przydzielenie działki oraz danych kontaktowych.

Każdego roku pojawia się kilka takich działek. Warto składać podania oraz dopytywać, co kwartał, czy pojawiły się nowe. W podaniu prosimy o zamieszczenie danych osobowych wnioskodawcy oraz członków rodziny i adresu zamieszkania a także numeru kontaktowego. Prosimy również o uzasadnienie przydzielenia działki i pomysłu na jej dalsze wykorzystanie.

Złożenie podania jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Dane zbierane są w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie działki.  Administratorem danych będzie PZD Rodzinny Ogród Działkowy OBROŃCÓW POKOJU w Warszawie, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 113/115. Dane będą przechowywane przez 2 lata od momentu zakończenia przydziału działki.

Prosimy o zamieszczenie w podaniu następującej klauzuli oraz podpis wszystkich pełnoletnich osób, których dane Państwo przekazują:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przetworzenia wniosku o przyznanie działki.  Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w  każdym czasie.

Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.

Prosimy również o:

  1. Wskazanie terminu doprowadzenia działki do stanu zgodnego z regulaminem ROD
  2. Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem ROD

Kryteria oceny: MIEJSCE ZAMIESZKANIA, STAN RODZINNY (małżeństwo/ związek/ osoby starsze w rodzinie/ osoby niepełnosprawne/dzieci) ZAANGAŻOWANIE W DZIAŁANIA PROWADZONE PRZEZ ZARZĄD NA TERENIE ROD, WYKONYWANIE PRACY/ pomoc NA RZECZ ROD.

W przypadku wolnych działek zarząd zawiera z zainteresowanymi osobami umowę dzierżawy działkowej, nie jest to własność gruntu. Użytkowanie działki wiąże się z przestrzeganiem Regulaminu PZD szczególnie w zakresie jej zagospodarowania. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem dostępnym na stronie www.pzd.pl. Użytkowanie działki wiąże się z wnoszeniem corocznych opłat ok. 1.000 zł.

01 marzec 2021