MODERNIZACJA WODOCIĄGU

na terenie ROD im. Obrońców Pokoju w Warszawie

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Uchwałą Nr 14/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru wykonawcy nowego wodociągu wybrało członków Komisji w składzie: Jana Chudzik, Jolanta Janicka, Mieczysław Kowalczyk, Daniel Kowalski, Szymczak Stanisław, Henryka Tymińska, Krzysztof Wawer.

Na pierwszym spotkaniu w dniu 28.05.2019 Komisja wyłoniła ze swojego składu Przewodniczącego -Pana Stanisława Szymczaka oraz Sekretarza – Panią Janę Chudzik.

Cele projektu zdefiniowano następująco:

  1. Zbudowanie sprawnego wodociągu na terenie ROD, który umożliwi swobodne korzystanie z wody wszystkim działkowcom, zainteresowanym dostępem do wody na swojej działce od wiosny do jesieni (w okresie zimowym woda, jak dotychczas, nie będzie dostępna)

  2. Eliminacja ubytków wody z powodu złego stanu istniejącej instalacji

  3. Eliminacja możliwości kradzieży wody przez nieuczciwych użytkowników działek

Łącznie Komisja odbyła 9 spotkań, we większości uczestniczyli członkowie Zarządu ROD. Spotykano się również z przedstawicielami firm, które rozważały udział w przetargu. Analizowano różne technologie wykonania inwestycji, także pod kątem minimalizacji niedogodności dla działkowiczów w trakcie trwania prac.

Ukazały się dwa ogłoszenia przetargowe. Podstawą do założeń przetargu był projekt modernizacji sieci wodociągowej, wykonany na zlecenie Zarządu ROD przez firmę SAN-PRO.

W odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wpłynęło 5 ofert, z czego na pierwszym etapie nie wyłoniono wykonawcy. Dwie oferty odrzucono z powodu zbyt wysokiej ceny, znacznie przewyższającej budżet na inwestycję. Do pozostałych oferentów zwrócono się z prośba o uzupełnienie brakującej dokumentacji, zwłaszcza o referencje i opis materiał. Jedną ofertę odrzucono z dalszych rozważań, bowiem zawierała jedynie syntetyczny opis doświadczeń firmy, a nie – referencje.

Na posiedzeniu Komisji w dniu 25.07.2019 w wyniku dyskusji i zgodnego stanowiska Komisji oraz Zarządu ROD uznano, że oferta Usługi Hydrauliczne Marek Wrzosek mieści się w planowanym budżecie inwestycji oraz zawiera 60. miesięczną gwarancję; jest najkorzystniejsza z nadesłanych ofert i co najważniejsze, spełnia kryteria przyjęte wcześniej przez Komisję. Oferent posiada doświadczenie w pracach wodociągowych na terenach innych ROD.

W świetle powyższego Komisja jednogłośnie podjęła Uchwałę o treści następującej: „Komisja Przetargowa powołana na mocy Uchwały Nr 14/2019 Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PZD w ROD im. Obrońców Pokoju w Warszawie z dnia 12.05.2019 r. w sprawie powołania Komisji do wyboru wykonawcy nowego wodociągu, zaleca Zarządowi ROD wystąpienie do PZD ze wskazaniem na wyłonioną w przetargu firmę: „Usługi Hydrauliczne Marek Wrzosek.”

Kolejnym etapem przed rozpoczęciem prac będzie uzyskanie zgody PZD na podpisanie umowy na wykonanie prac modernizacyjnych i podpisanie przez Zarząd ROD umowy z wykonawcą.

ZARZĄD ROD im. OBROŃCÓW POKOJU W IMIENIU WSZYSTKICH DZIAŁKOWCÓW SKŁADA SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ ZA OGROM PRACY, POŚWIĘCONY CZAS, POMOC W PRZYGOTOWANIU PRZETARGU I DOKUMENTACJI ORAZ  DOPROWADZENIE DO WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.