Komunikat OZM PZD

KOMUNIKAT

WALCZYMY O PRZETRWANIE WARSZAWSKICH OGRODÓW

 

Szanowny Zarządzie Rodzinnego Ogrodu Działkowego,

Jak już Państwo wiecie, obecnie tworzone jest nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Studium jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Przeznaczenie danego terenu w Studium będzie miało decydujący wpływ na sposób jego ujęcia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli Rodzinny Ogród Działkowy funkcjonuje na terenie, którego przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest inne niż zieleń działkowa, to jest to podstawa do likwidacji takiego ogrodu. Dlatego też, tak ważnym jest podjęcie  zintensyfikowanych działań zmierzających do zabezpieczenia przyszłości ogrodów, poprzez zapisanie terenów zajętych przez Rodzinne Ogrody Działkowe w powstającym Studium jako zieleni działkowej. Obecna polityka władz Miasta Stołecznego Warszawa zmierza do zurbanizowania terenów ogrodów już istniejących i przeznaczenia tych obszarów pod zabudowę mieszkaniową, zieleń publiczną (tj. parki, skwery), place zabaw. Tereny, na których obecnie istnieją ROD są cenne i pożądane przez wszelkiego rodzaju inwestorów, tym bardziej, że gwałtownie kurczy się zasób terenów wolnych, które mogłyby zostać przeznaczone pod potrzeby inwestycyjne. Rada Miasta chce doprowadzić do wypełnienia luk w zabudowie już istniejącej zagęszczając ją. Jednymi z ostatnich obszarów wolnych od zabudowań są tereny ogrodów, które są tym bardziej atrakcyjne, że zlokalizowane są na gruntach posiadających dobrą łączność komunikacyjną i dostęp do infrastruktury miejskiej.

Obecnie trwają konsultacje społeczne do opracowywanego nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Należy pamiętać, że w Warszawie istnieje 151 Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w ramach których urządzonych jest 25 980 działek rodzinnych skupiających 40 000 działkowców. Biorąc pod uwagę fakt, że z działek korzystają również rodziny i znajomi działkowców, jest to społeczność, z której opinią trzeba będzie się liczyć. Do 9 stycznia 2019r. złożono zaledwie 620 wniosków w obronie warszawskich ogrodów. W porównaniu z ilością użytkowników działek jest to ilość niewystarczająca (można by powiedzieć znikoma), aby głos działkowców był brany pod uwagę przy tworzeniu Studium i przeznaczeniu terenów zajętych przez ROD na najbliższe lata.

Apelujemy zatem do Zarządów ROD i Działkowców

a także do wszystkich sympatyków idei ogrodnictwa działkowego, o aktywne włączenie się w obronę poprzez występowanie z indywidualnymi, pisemnymi wnioskami w sprawie ujmowania terenów zajętych przez ROD w planowanych studium jako zieleni działkowej. Urząd m.st. Warszawy wyznaczył dodatkowy termin składania wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy do dnia 28 lutego 2019 r. Wnioski takie można składać na piśmie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy w kancelarii, pokój 27 (parter) ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa lub Wydziałach Obsługi Mieszkańców dla dzielnic m.st. Warszawy – z zaznaczeniem „Wniosek do Studium”. Wniosek można również przesłać na podany wyżej adres, w terminie do dnia 28 lutego 2019 r. Możliwy, jest również dostarczenie wypełnionych wniosków do biura OZM  PZD przy ul. Żółkiewskiego 35d.

Na potrzeby złożenia wniosku odnoszącego się do ROD „Obrońców Pokoju” wskazujemy, że ogród ten jest położony na działkach o numerach ewidencyjnych nr 2/23, 2/9, 2/15, 2/16, 2/12, 2/13, 2/18, 2/24, 2/14, 2/5, 2/11, 2/7, 2/21, 2/19, 2/16, 2/20, 2/17, 2/22 i 2/10 z obręby 1-01-25 w rejonie Al. Niepodległości. Jednocześnie informujemy, że obecnie teren zajęty przez ROD „Obrońców Pokoju” jest ujęty w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako droga i zieleń publiczna.