Kontrole KKR

Krajowa Komisja Rewizyjna przeprowadziła dwie kontrole pracy Zarządu ROD w dniach 16-18 grudnia 2019 roku oraz 21-24 stycznia 2020 r. Nie stwierdzono uchybień ani zaniedbań, które skutkowałyby jakąkolwiek stratą dla ROD.

Z protokołów pokontrolnych m.in. wynika iż: „Od Walnego Zebrania sprawozdawczo wyborczego zarząd odbył 20 posiedzeń i podjął 156 uchwał w sprawach kompetencyjnych określonych w § 72 Statutu PZD. Podobnie jak w 2018 roku wszystkie posiedzenia były protokołowane i prowadzona była lista obecności. Prowadzony był rejestr podejmowanych uchwał. Podejmowane uchwały spełniały wymogi formalno – prawne. Jakość podjętych decyzji w formie pisemnych uchwał oraz ilość odbytych posiedzeń spełniają wymogi zawarte w § 46 i § 71 Statutu PZD. Badanie Zespołu kontrolnego KKR PZD wykazało, że Zarząd ROD wdrożył w życie i prawidłowo realizuje regulacje prawne dotyczące ustanawiania tytułów prawnych do działki, a wynikające szczególnie z art.27, art.28 i art.41 ustawy z dnia 13.12.2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych oraz postanowień §77 – § 83 Statutu PZD. Przy ustanawianiu tytułu prawnego do działki w drodze umowy przeniesienia praw do działki Zarząd ROD prawidłowo realizuje  podejmując pisemne uchwały o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki. Wszystkie wnioski działkowców w okresie objętym kontrolą rozpatrzone zostały w terminie 2 miesięcznym.

Prawidłowo ustanawiany jest tytuł prawny do działki w drodze zawierania umów dzierżawy działkowej a w szczególności podejmowane są w trybie § 77 Statutu PZD uchwały Zarządu ROD o wyrażeniu zgody na tą czynność prawną, zachowana była właściwa reprezentacja do składania oświadczenia woli w imieniu PZD wynikająca z normy zawartej w § 73 ust.2 Statutu PZD. Właściwie i zgodnie z postanowieniami § 83 Statutu PZD Zarząd ROD stwierdza wygaśnięcie prawa do działki w formie pisemnej uchwały. Nadawanie członkostwa zwyczajnego PZD Zarząd ROD realizuje w oparciu o regulacje zawarte w § 11- § 13 Statutu PZD. Na podstawie pisemnego oświadczenia woli o chęci przystąpienia do PZD złożonego przez osobę w formie „Deklaracji członkowskiej”, Zarząd ROD podejmuje pisemne uchwały o nadanie członkostwa PZD a następnie dokonuje wpisu w „Deklaracji członkowskiej”. Zespół kontrolny KKR PZD na podstawie badania dokumentacji stwierdza, że Zarząd ROD im. „Obrońców Pokoju” wdrożył w życie i przestrzega systemowych regulacji prawnych związkowych podjętych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) zr 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Regulacje prawne zawarte w wyżej cytowanych uchwałach są praktycznie realizowane. Zespól kontrolny KKR PZD stwierdza, że ROD posiada opracowany na mapie plan zagospodarowania ROD.

Nadmienić należy, że władze samorządowe Warszawy w 2017 roku podjęły działania w celu likwidacji części ogrodu od strony ul. Racławickiej. W wyniku licznych protestów Zarządu ROD oraz działkowców u Prezydenta Warszawy odstąpiono od częściowej likwidacji. Staraniem Zarządu Rodzinny Ogród Działkowy „ im. Obrońców Pokoju” wpisany został do rejestru zabytków, co daje argumenty o zachowanie tego terenu, jako zieleń działkowa w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego. Zarządzenie nr 896/2029 z dnia 28.05.2019  Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy poz.17 załącznika do przedmiotowego Zarządzenia.