Dotacje na urządzenia do zatrzymywania wód opadowych i roztopowych

Budowa na terenie nieruchomości urządzeń do zatrzymania wód opadowych i roztopowych, takich jak skrzynki rozsączające, studnie chłonne, ogrody deszczowe, oczka wodne czy zbiorniki retencyjne, przyczyni się do zatrzymania wody opadowej na terenie działki i poprawi właściwości mikroklimatu. Zatrzymanie lub przetrzymanie wód opadowych i roztopowych na terenie posesji ograniczy odpływ wód do rzek,
co z kolei ograniczy przesuszanie gruntu w mieście. Ponadto budowa zbiorników retencyjnych umożliwi wykorzystanie wody opadowej do podlewania roślin, co zmniejszy domowe rachunki za wodę z wodociągu. Należy pamiętać, że wprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej jest zabronione. Dotacje na realizację inwestycji na terenie m.st. Warszawy polegających na
budowie urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania ułatwią realizację takiego przedsięwzięcia.

Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości: do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji (dot. podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych), przy czym maksymalna wysokość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie
dotacji nie może przekroczyć:

a) 4 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

b) 10 000 zł dla pozostałych podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych;

do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji dla jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.


KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI PRZY UBIEGANIU SIĘ O DOTACJĘ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO ZATRZYMANIA I WYKORZYSTANIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH W MIEJSCU ICH POWSTANIA

na podstawie uchwały nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z 26.09.2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

KROK 1
Zgromadzenie potrzebnych dokumentów*
1. wniosek (na formularzu określonym w załączniku nr 9 do uchwały),
2. zgoda właściciela/współwłaścicieli na realizację inwestycji, jeśli Wnioskodawcą nie jest właściciel nieruchomości.
* Pełny wykaz wymaganych załączników do wniosku o udzielenie dotacji zawarty jest w uchwale nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z 26.09.2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej i załączniku nr 8.

KROK 2
Złożenie dokumentów w Biurze Ochrony Środowiska
1. termin składania wniosków dla osób realizujących inwestycję w 2021 r.: od 1 września 2020 r. do 31 marca 2021 r. (za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu m.st. Warszawy),
2. miejsce składania wniosków: Biuro Ochrony Środowiska, pl. Bankowy 2, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 16.00, w urzędzie dzielnicy m.st. Warszawy, lub przesłanie pocztą na adres 00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 3,
3. szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 443 25 62, 22 443 25 74, 22 443 25 77, 22 443 25 86, 22 443 25 92.

KROK 3
Udzielenie dotacji
1. zaproszenie Wnioskodawcy na podpisanie umowy o udzielenie dotacji,
2. podpisanie umowy o udzielenie dotacji w siedzibie Biura Ochrony Środowiska, pl. Bankowy 2.

KROK 4
Realizacja inwestycji
1. realizacja inwestycji przez wykonawcę wybranego przez Wnioskodawcę (rozpoczęcie realizacji inwestycji, w tym ponoszenie wydatków, nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji),
2. odebranie wykonanych prac potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez wykonawcę i Wnioskodawcę,
3. uzyskanie od wykonawcy oryginału faktury (rachunku), wystawionej na Wnioskodawcę na podstawie protokołu odbioru wykonanej inwestycji,
4. wykonanie dokumentacji fotograficznej, przedstawiającej poszczególne etapy realizacji wykonanej inwestycji.

KROK 5
Złożenie rozliczenia w Biurze Ochrony Środowiska
1. wypełniony i podpisany przez Wnioskodawcę druk rozliczenia (załącznik do umowy o udzielenie dotacji),
2. poświadczona na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę kopia protokołu wykonanej inwestycji,
3. oryginał faktury (rachunku) wystawionej na Wnioskodawcę przez wykonawcę inwestycji (oryginał dokumentu zostanie zwrócony Wnioskodawcy niezwłocznie po zaakceptowaniu rozliczenia przez Biuro Ochrony Środowiska),
4. dokumentacja fotograficzna przedstawiająca poszczególne etapy realizacji wykonanej inwestycji.

KROK 6
Zakończenie zadania
1. akceptacja rozliczenia przez Biuro Ochrony Środowiska,
2. przekazanie dotacji na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

 


DODATKOWE INFORMACJE

Procedurę dofinansowania reguluje uchwała nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z 26.09.2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.


ROZPOCZĘCIE REALIZACJI INWESTYCJI NIE MOŻE NASTĄPIĆ PRZED ZAWARCIEM UMOWY O UDZIELENIE DOTACJI

W kolejnych latach wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane będą od 1 września roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji, do 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji.


FORMULARZ WNIOSKU JEST DOSTĘPNY:

  • na stronie internetowej www.zielona.um.warszawa.pl/dotacje
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl/bos Dofinansowanie realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej,
  • w Biurze Ochrony Środowiska pl. Bankowy 2,
  • w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy

pobierz Ulotkę