Wolne Działki

Informujemy o możliwości nabycia prawa do działki

w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „OBROŃCÓW POKOJU”


Działka nr 4

Działka ma powierzchnię 311 m², doprowadzona jest na nią woda oraz energia elektryczna. Na działce znajduje się altana.

KOSZT DZIAŁKI: ŁĄCZNA WARTOŚĆ 12.400 ZŁ


Działka Nr 259

Działka ma powierzchnię 255 m², doprowadzona jest na nią woda oraz energia elektryczna. Na działce znajduje się altana

KOSZT DZIAŁKI: ŁĄCZNA WARTOŚĆ 10.000 ZŁ


Działki zostały wypowiedziane z powodu nie przestrzegania regulaminu. Na łączny koszt działki składa się wartość nasadzeń oraz naniesień, koszty zastępstwa procesowego oraz sporządzenia operatu.

UWAGA: Jest to umowa dzierżawy działkowej, nie własność gruntu. Użytkowanie działki wiąże się z przestrzeganiem Regulaminu PZD szczególnie w zakresie jej zagospodarowania. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem dostępnym na stronie www.pzd.pl. Użytkowanie działki wiąże się z wnoszeniem corocznych opłat, które ustalane są każdego roku przez walne zebranie działkowców.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie podań w biurze ROD OBROŃCÓW POKOJU w godzinach pracy sekretariatu. W podaniu prosimy o zamieszczenie danych osobowych wnioskodawcy oraz członków rodziny i adresu zamieszkania a także numeru kontaktowego. Prosimy również o uzasadnienie przydzielenia działki i pomysłu na jej dalsze wykorzystanie.

Złożenie podania jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Dane zbierane są w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie działki.  Administratorem danych będzie PZD Rodzinny Ogród Działkowy OBROŃCÓW POKOJU w Warszawie, Al. Niepodległości 113/115. Dane będą przechowywane przez 2 lata od momentu zakończenia przydziału działki.

Prosimy o zamieszczenie w podaniu następującej klauzuli oraz podpis wszystkich pełnoletnich osób, których dane Państwo przekazują:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przetworzenia wniosku o przyznanie działki.  Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w  każdym czasie.

Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. Podania będą rozpatrywane w dniu 3 marca 2020 r.

Prosimy również o:

  1. Wskazanie terminu doprowadzenia działki do stanu zgodnego z regulaminem ROD

  2. Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem ROD